Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Žemės plėtra

RU EN LT

ATLYGINIMŲ DYDŽIAI UŽ NOTARINIUS VEIKSMUS


PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 1R-69 redakcija)

NOTARŲ IMAMO ATLYGINIMO UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS LAIKINIEJI DYDŽIAI 

1.

Nekilnojamųjų daiktų sandoriai:

 

1.1.

už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto  perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 1.9 punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą 

0,45 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 100 Ltir ne daugiau kaip 20 000 Lt;

1.2.

už nekilnojamojo daikto mainų sutarties patvirtinimą, taip pat atvejus, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą 

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo mainomo daikto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 20 000 Lt;

1.3.

už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,6 procentų nuo panauda duodamo daikto vertės, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt; 

1.4.

už nekilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą

nuo 0,2 iki 0,6 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, bet ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 20 000 Lt; 

1.5.   

už nekilnojamojo daikto sujungimo, padalijimo sutarties, taip pat už žemės sklypo atidalijimo ir amalgamacijos sutarties patvirtinimą 

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo
daikto vertės, bet ne daugiau kaip
20 000 Lt; 

1.6.

už servituto, uzufrukto, užstatymo teisės, naudojimosi tvarkos daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą 

100–300 Lt;

1.7.

už nekilnojamojo daikto hipotekos lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra fizinis asmuo 

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 300 Lt; 

1.8.

už nekilnojamojo daikto hipotekos lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra juridinis asmuo 

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 500 Lt; 

1.9.

už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą 

50–80 Lt;

2.

Kilnojamųjų daiktų sandoriai: 

 

2.1.

už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties, išskyrus 2.8 punkte nurodytą sutartį, patvirtinimą 

nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt; 

2.2.

už kilnojamųjų daiktų mainų sutarties patvirtinimą 

nuo 0,3 iki 0,4 procento nuo mainomo daikto ar kito civilinių teisių objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, tačiau ne mažiau kaip 50 Lt; 

2.3.

už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą 

nuo 0,2 iki 0,3 procentų nuo daikto vertės, tačiau ne mažiau kaip  50 Lt;

2.4.

už kilnojamojo daikto nuomos ar lizingo (finansinės nuomos) sutarties patvirtinimą 

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo sutartyje nurodytos daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt; 

2.5.

už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimą

nuo 0,45 iki 0,55 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip
50 Lt; 

2.6.

už įkeitimo lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra fizinis asmuo 

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 300 Lt; 

2.7.

už įkeitimo lakšto patvirtinimą, kai įkeičiamo daikto savininkas yra juridinis asmuo 

nuo 0,2 iki 0,3 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 100 Lt ir ne daugiau kaip 500 Lt; 

2.8.

už kilnojamojo daikto ir (ar) teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą 

30–60 Lt; 

2.9.

už kilnojamojo daikto dovanojimo sutarties patvirtinimą 

50–200 Lt;

3.

Vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo sandoriai: 

 

3.1.

už vertybinių popierių pirkimo–pardavimo sutarties patvirtinimą 

nuo 0,4 iki 0,5 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių pardavimo sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt; 

3.2.

už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą

40–70 Lt;

3.3.

už pinigų dovanojimo sutarties patvirtinimą 

nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo dovanojamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 50 Lt; 

3.4.

už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, anūkams ar mainų tarp šių asmenų sutarties patvirtinimą 

30–60 Lt;

3.5.

už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimą 

nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip 50 Lt; 

3.6.

už reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo sutarties reikalavimo ar skolos patvirtinimą 

nuo 0,2 iki 0,4 procento nuo reikalavimo, skolos dydžio sutarties sudarymo metu, bet ne mažiau 50 Lt; 

3.7.

už piniginių lėšų pasidalijimą

nuo 0,1 iki 0,2 procento nuo lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 100 Lt; 

3.8.

už teisių pasidalijimą 

50–200 Lt;

4.

Notariniai veiksmai, susiję su juridinio asmens steigimu ir veikla: 

 

4.1.

už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą

nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo sumos (jei toks formuojamas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai), bet ne mažiau kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt; 

4.2.

už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės: 

 

4.2.1.

labdaros ir paramos fondo

atleista; 

4.2.2.

individualios įmonės

80–200 Lt; 

4.2.3.

viešosios įstaigos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, kitų bendrijų ir kitų juridinių asmenų 

100–250 Lt;

4.2.4.

valstybės įmonės, savivaldybės įmonės

150–250 Lt; 

4.2.5.

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) 

150–350 Lt; 

4.2.6.

asociacijos

150–450 Lt;

4.2.7.

advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo institucijos 

200–600 Lt; 

4.2.8.

uždarosios akcinės bendrovės

250–800 Lt; 

4.2.9.

akcinės bendrovės

400–900 Lt; 

4.2.10.

Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės 

500–1000 Lt; 

4.2.11.

komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės 

500–1000 Lt;

4.3.

už filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės 

nuo 50 iki 75 procentų atlyginimo, nustatyto atitinkamai juridinio asmens teisinei formai pagal šiuo  įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių  4.2.1–4.2.11 punktus; 

4.4.

už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą: 

 

4.4.1.

pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičius (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų duomenų (kiekvieno) 

15 Lt;

4.4.2.

valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų bei parašo tikrumo paliudijimas) 

25 Lt;

4.5.  4.5.1.   

už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą:kai keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis   

   nuo 0,1 iki 0,3 procento už padidinamą ar sumažinamą įstatinio kapitalo sumą, tačiau ne mažiau kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt; 

4.5.2.

kai juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas 

250–500 Lt;

4.5.3.

labdaros ir paramos fondo 

atleista;

4.6.

už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1– 4.2.7 punktuose reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų) juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės

atlyginimas, nustatytas atitinkamai juridinio asmens teisinei formai pagal šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.1–4.2.7 punktus;

4.7.

už šiuo įsakymu patvirtintų laikinųjų dydžių 4.2.8–4.2.11 punktuose reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų  steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės 

nuo 0,1 iki 0,3 procento nuo juridinio asmens kapitalo sumos, bet ne mažiau kaip 250 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt;

5.

Kiti notariniai veiksmai, techninės paslaugos ir konsultacijos: 

 

5.1.

už preliminariosios sutarties  patvirtinimą

80–300 Lt; 

5.2.

už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą 

150–250 Lt;

5.3.

už vedybų sutarties patvirtinimą 

150–300 Lt

5.4.

už santuokos metu įgyto turto padalijimo, paveldėto turto pasidalijimo sutarties patvirtinimą 

imamas atlyginimas, nurodytas 1.5 ir 2.5 punktuose

5.5.

už prievolės įvykdymo užtikrinimo  sandorio, išskyrus 1.7, 1.8, 2.6, 2.7 punktuose nurodytus sandorius, patvirtinimą 

50–100 Lt; 

5.6.

už nekilnojamojo daikto priėmimo–perdavimo dokumento patvirtinimą 

30 Lt; 

5.7.

už pavedimo sutarties patvirtinimą 

30 Lt;

5.8.

už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams, vaikams 

10 Lt; 

5.9.

už įgaliojimo patvirtinimą kitiems fiziniams ir juridiniams  asmenims

20–50 Lt; 

5.10.

už testamento patvirtinimą

20–100 Lt; 

5.11.

už pareiškimo apie palikimo priėmimą arba apie palikimo atsisakymą patvirtinimą 

10–50 Lt; 

5.12.

už kitų vienašalių sandorių patvirtinimą

20 Lt; 

5.13.

už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo  patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina 

50–80 Lt;

5.14.

už kitų sandorių patvirtinimą

50–100 Lt; 

5.15.

už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą 

30 Lt;

5.16.

už testamento paskelbimą

15 Lt;

5.17.

už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į pinigines lėšas sąskaitose fiziniams asmenims 

20 Lt; 

5.18.

už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į nekilnojamuosius daiktus

0,1 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 50 Lt ir ne daugiau kaip 1000 Lt; 

5.19.

už paveldėjimo teisės liudijimo išdavimą į kitą turtą  

20–100 Lt; 

5.20.

už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto liudijimo likusiam sutuoktiniui, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį nustatančio liudijimo išdavimą 

nuo 20 iki 50 Lt;

5.21.

už jūrinio protesto priėmimą

300–600 Lt; 

5.22.

už vekselių ir čekių protestavimą

50–100 Lt; 

5.23.

už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir  neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose darymą, Europos vykdomojo rašto išdavimą

nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt; 

5.24.

už piniginių sumų priėmimą į  depozitinę sąskaitą

nuo 0,05 iki 0,1 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 10 Lt; 

5.25.

už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą 

30 Lt;

5.26.

už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį), už parašo dokumente tikrumo paliudijimą, išrašų iš notarinio registro išdavimą 

3 Lt; 

5.27.

už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį) 

10 Lt;

5.28.

už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą 

20 Lt; 

5.29.

už sandorio projekto parengimą 

50–100 Lt;

5.30.

už kitų, šiame įsakyme nenurodytų notarinių veiksmų atlikimą 

10–100 Lt;

5.31.

už konsultacijos suteikimą 

10–200 Lt;

5.32.

už dokumento perrašymą ar kopijavimą (vieną puslapį) 

0,2 Lt; 

5.33.

už notarinio veiksmo projekto 1 puslapio parengimą

2 Lt.